VÝDEJ A PŘIJÍMÁNÍ POUKÁZEK

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob a podmínky, za kterých provozovatel prodejen obchodní sítě „KLENOTY AURUM“, společnost KLENOTY AURUM, s.r.o., IČ: 251 48 788, se sídlem Praha 8, U libeňského pivovaru 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 53684 (dále jen „KLENOTY AURUM“) přijímá od třetích osob - zákazníků Dárkové šeky (dárkové či reklamní poukázky, dále jen jako „Poukázky“) sloužících k zaplacení kupní ceny zboží v prodejnách společnosti KLENOTY AURUM. Poukázky jsou chráněny proti padělání ochrannými prvky. Poukázka obsahuje jedinečné evidenční číslo, které ji činí nezaměnitelnou od jiných Poukázek. Údaje o Poukázkách jsou evidovány v elektronické evidenci, kterou vede společnost KLENOTY AURUM. Právní režim Poukázky se řídí ustanoveními § 1939 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Nejde-li o reklamní akci, pak jsou Poukázky prodávány zákazníkům za cenu odpovídající jejich nominální hodnotě, která je splatná hotově či prostřednictvím platební karty v prodejně společnosti KLENOTY AURUM. Tyto Poukázky jsou přenosné na třetí osobu bez dalšího. V případě reklamní akce se podmínky vydání Poukázky a jejich přenosnosti řídí pravidly stanovenými provozovatelem reklamní akce.

3. Poukázky lze uplatnit na veškerý sortiment v kterékoliv kamenné prodejně společnosti KLENOTY AURUM.

4. Poukázku lze užít pouze k zaplacení zboží z kolekce KLENOTY AURUM ve výši nominální hodnoty uvedené na Poukázce nejpozději ve lhůtě platnosti Poukázky uvedené na Poukázce. K úhradě jednoho kusu zboží lze použít i více Poukázek a jednu Poukázku lze použít i na nákup více kusů zboží, vždy však v jedné prodejně a v rámci jednoho nákupu. Ke zboží zakoupenému prostřednictvím Poukázky se plně vztahuje možnost reklamovat případné vady zboží a uplatnit reklamační nároky podle příslušných právních předpisů, kdy v případě oprávněné reklamace se vrací suma zboží prostřednictvím náhradní Poukázky.

5. Poukázku nelze vyměnit za hotové peníze, nelze na jejím základě požadovat bankovní převod finančních prostředků, a to ani poté, co uplyne lhůta platnosti Poukázky. Nákupem nevyčerpaná nominální hodnota Poukázky se nevrací.

6. Společnost KLENOTY AURUM je oprávněna Poukázku odmítnout jestliže: a) již byla jednou uplatněna, b) neobsahuje ochranné prvky, c) jedinečné evidenční číslo poukázky se nevyskytuje v elektronické evidenci Poukázek. Má-li provozovatel (personál) prodejny jakékoli pochybnosti o pravosti uplatněné Poukázky či domnívá-li se, že nastala některá ze skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce, je oprávněn ponechat si zákazníkem uplatněnou Poukázku k jejímu prověření a příp. požadovat od zákazníka doklad o nabytí Poukázky od některého provozovatele prodejny nebo od pořadatele reklamní akce, o čemž bude se zákazníkem sepsán předávací protokol. Bude-li prověřováním zjištěno, že Poukázku lze přijmout k úhradě ceny zboží, bude Poukázka vrácena zákazníkovi. O dobu prověřování Poukázky se prodlužuje doba její platnosti. Ustanovením tohoto odstavce nejsou vyloučeny reklamační nároky zákazníka, který Poukázku zakoupil, vůči osobě, u které byla zakoupena.