Všeobecné obchodní podmínky pro obchodní partnery


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „VOP“) vydává obchodní společnost KLENOTY AURUM, s.r.o., se sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 25148788, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 53684.

Společnost KLENOTY AURUM (dále jen „poskytovatel“ nebo-li „společnost Klenoty Aurum“) provozuje maloobchodní síť prodejen (včetně e-shopu) šperků, hodinek, bižuterie a doplňkového zboží na území ČR, jejichž přesný a aktuální přehled je umístěn na webových stránkách poskytovatele www.klenotyaurum.cz (dále jen „provozovna”).

Pro účely těchto VOP se pojmem „dárkový poukaz“ rozumí dárková karta nebo dárkový voucher/šek. Poskytovatel vystavuje dva typy dárkového poukazu, a sice papírový dárkový voucher/šek a/nebo dárkovou kartu , která je určena k nákupu zboží prodávaného na e-shopu a v provozovnách společnosti Klenoty Aurum. V této souvislosti společnost Klenoty Aurum upozorňuje, že papírové dárkové vouchery/ šeky je možné uplatit pouze v provozovnách Klenoty Aurum, nikoliv na e-shopu.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a jeho zákazníků, kterými jsou fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen „Zákazník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí občanských zákoníkem.

Odesláním závazné objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový portál ( https://www.klenotyaurum.cz/obchodni-podminky ) v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto Obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto Obchodních podmínek.

Poskytovatel se zavazuje na základě uzavření Kupní smlouvy doručit Zákazníkovi dárkové poukazy. Zákazník se zavazuje poskytovateli zaplatit smluvní cenu. Zákazník uzavřením Kupní smlouvy prohlašuje, že jsou mu známy tyto Obchodní podmínky a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY A OBJEDNÁVKA

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Zákazníka směřujícího vůči poskytovateli s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen „Objednávka“). Předmětem Kupní smlouvy jsou dárkové poukazy na zboží prodávané v síti prodejen společnosti Klenoty Aurum.

Zájemce o nákup dárkových poukazů zašle svou poptávku poskytovateli na emailovou adresu b2b@klenotyaurum.cz uvedenou také na webových stránkách poskytovatele. Poskytovatel na základě požadavků zájemce zpracuje návrh objednávky a zašle jí zájemci k potvrzení. Zájemce zkontroluje návrh objednávky, doplní jej svými identifikačními / fakturačními údaji a potvrdí objednávku podpisem osoby oprávněné jednat za zájemce a oskenovanou jí zašle emailem poskytovateli na výše uvedenou e-mailovou adresu. Podpisem objednávky a zasláním jejího

skenu poskytovateli se objednávka stává závaznou a Kupní smlouva se považuje za uzavřenou (dále jen „Kupní smlouva“). Objednávka musí obsahovat následující minimální náležitosti:

• Obchodní firma objednavatele

• sídlo objednatele (ulice a číslo popisné, město, poštovní směrovací číslo)

• email objednatele

• telefon

• IČ

• DIČ

• Bankovní spojení

• Jméno, podpis a funkci osoby oprávněné učinit objednávku

• Množství a nominální hodnotu objednávaných dárkových poukazů

• Požadovaný typ dárkových poukazů (dárková karta nebo dárkový voucher/šek)

• Uvedení místa pro dodání dárkových poukazů

• Způsob dodání

Zákazník bere na vědomí, že minimální výše jedné objednávky dárkových poukazů činí v souhrnné hodnotě 3.000,-Kč, když minimální hodnota jednoho dárkového poukazu činí 1.000 Kč.

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je poskytovatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Poskytovatel dodá dárkové poukazy předem dohodnutým způsobem. Místem dodání je adresa uvedená Zákazníkem v jeho objednávce. Poskytovatel neručí za ztrátu nebo zpožděné doručení dárkového poukazu přepravcem.

Objednané dárkové poukazy jsou poskytovatelem odeslány objednavateli do 8 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny.

Za doručení dárkového poukazu se považuje převzetí poukazu Zákazníkem nebo oprávněnou osobou uvedenou v objednávce, nebo jinou oprávněnou osobu, která se v době doručení zdržuje na adrese dodání uvedené v objednávce.

Základní doba platnosti dárkového poukazu je 12 měsíců od data jeho vystavení. U dárkových voucherů/šeků je tato doba vyznačena přímo na každém voucheru, u dárkových karet si jejich držitel může ověřit platnost on-line na webových stránkách poskytovatele v sekci „dárková karta“ ( https://www.klenotyaurum.cz/informace-o-darkovych-kartach ). V případě vypršení platnosti dárkového poukazu zaniká nárok držitele poukazu na plnění bez jakékoli náhrady škody.

Nákup dárkového poukazu je závazný. Po jeho zakoupení nelze provádět storno, měnit jeho platnost nebo hodnotu.

Dárkové poukazy nelze měnit za peníze.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na ceně dárkového poukazu, která je uvedena v objednávce.

Zaplacením smluvní ceny se rozumí uhrazení celé kupní ceny ve prospěch poskytovatele.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatel je povinen umožnit vyčerpání dárkového poukazu Zákazníkem nebo oprávněnou osobou v termínu jeho platnosti.

Reklamaci na nefunkčnost dárkového poukazu je Zákazník povinen uplatnit u poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu a to nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení dárkového poukazu.

Poskytovatel použije veškeré osobní údaje jemu poskytnuté v objednávce výhradně pro účely plnění této smlouvy.

Poskytovatel neposkytne tyto osobní údaje žádným třetím stranám, pokud to nebude nezbytné pro účely plnění předmětu této smlouvy.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti týkající se vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 - 1925 občanského zákoníku a § 2099 - 2112 občanského zákoníku.

Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za to, že dárkový poukaz nemá při převzetí vady. Poskytovatel zejména odpovídá za to, že v době, kdy Zákazník dárkový poukaz převzal,

(a) má dárkový poukaz vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu dárkového poukazu,

(b) jsou dárkové poukazy v odpovídajícím množství (je-li jich objednáno více),

Nemá-li dárkový poukaz vlastnosti výše v tomto článku popsané, může Zákazník požadovat dodání nového dárkového poukazu bez vad, jelikož povaha dárkového poukazu vylučuje jiný způsob odstranění vady, např. výměnu jeho součásti. Rovněž s ohledem na povahu dárkového poukazu a jeho účel (nákup zboží v provozovně společnosti Klenoty Aurum) je vyloučeno použití ustanovení § 2106 – 2108 občanského zákoníku.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dárkového poukazu v době dvanácti (12) měsíců od jeho vystavení.

Náleží-li Zákazníkovi z jakéhokoli důvodu z titulu práv z vadného plnění právo na dodání nového Dárkového poukazu, je Zákazník zároveň povinen vrátit poskytovateli vadný (reklamovaný) dárkový poukaz. Poskytovatel není povinen vydat Zákazníkovi nový dárkový poukaz dříve, než mu Zákazník předá vadný (reklamovaný) dárkový poukaz.

Zákazníkovi nenáleží práva z vadného plnění v případech, kdy za vadu neodpovídá poskytovatel, tj. zejména tehdy, kdy se jedná o vady:

(a) vzniklé nesprávným jednáním či opomenutím Zákazníka nebo jeho zásahem do dárkového poukazu,

(b) vzniklé po převzetí Zákazníkem, například způsobené vnějším vlivem nebo třetí osobou,

(c) vzniklé působením přírodních živlů nebo vyšší mocí.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatných podmínkách přímo na webové stránce poskytovatele na adrese:

https://www.klenotyaurum.cz/ochrana-osobnich-udaju

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Další vztahy mezi poskytovatelem a Zákazníkem, neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí platnými příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.

Kupní smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni.

Kupní smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce. Kupní smlouva nebude vyhotovována v písemné formě, nebude uložena u poskytovatele a poskytovatel neumožní Zákazníkovi přístup ke smlouvě.

Všechny spory, které vzniknou z této Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou podle volby žalující strany rozhodovány obecnými soudy s místní příslušností určenou podle sídla poskytovatele.

Ukáže-li se některé ustanovení Kupní smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky poskytovatele platí ve znění uvedeném na webové stránce poskytovatele www.klenotyaurum.cz v den uzavření kupní smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit znění Obchodních podmínek. Obecné podmínky uplatnění dárkových poukazů, resp. dárkových karet, koncovými držiteli jsou taktéž uvedeny na webových stránkách poskytovatele.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2024