ETICKÝ KODEX spol. KLENOTY AURUM

Preambule

Společnost KLENOTY AURUM, s.r.o. přikládá zásadní důležitost tomu, aby všechny její činnosti byly vykonávány v souladu s etickými předpisy a pravidly Compliance. Tento etický kodex popisuje zásady a způsoby jednání, jejichž cílem je vyloučení veškerých forem korupce či nekalého jednání a dodržování předpisů a osvědčených postupů v oblasti podnikatelské etikety. Kodex je nedílnou součástí politiky a stávajících vnitřních postupů naší společnosti, jejichž dodržování je rovněž povinné.

I.

Uplatňování kodexu

Ustanovení tohoto kodexu se vztahují přímo a osobně na všechny vedoucí pracovníky a zaměstnance společnosti a obecně na všechny osoby, které za společnost přijímají závazky nebo ji zastupují. Vedoucí pracovníci nebo zaměstnanci společnosti jsou povinni v rámci možností dbát na dodržování ustanovení tohoto kodexu nebo přinejmenším rovnocenných či srovnatelných předpisů ze strany všech třetích osob, s nimiž společnost udržuje obchodní vztahy (dodavatelé, zákazníci, partneři apod.).

Za účelem zajištění dodržování ustanovení tohoto kodexu je společnost oprávněna kdykoli podrobně prověřit jakoukoli transakci uskutečněnou jejím jménem nebo na její odpovědnost.

II.

Prevence a zákaz korupce

Naše společnost striktně zakazuje jakékoli korupční jednání vůči veřejnoprávním subjektům, obchodním společnostem a jednotlivcům, jakož i jakékoli jiné obdobné praktiky. V obecném smyslu společnost zakazuje jakékoli jednání spočívající ve snaze získat prospěch od třetí osoby výměnou za nezákonnou, přislíbenou, poskytnutou nebo předpokládanou výhodu. V rámci boje proti korupci jsou zakázaný veškeré formy účelového jednání spočívající v poskytnutí výhody třetí osobě (například zaměstnání, smlouvy o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb) bez objektivního ekonomického důvodu.

Společnost rovněž zakazuje všem svým vedoucím pracovníkům a zaměstnancům, jakož i třetím osobám jednajícím v zastoupení či z pověření společnosti veškeré formy pasivní korupce, tj. vyžadování nebo přijímání jakýchkoli nezákonných požitků či skrytých výhod bez ohledu na jejich povahu či hodnotu výměnou za poskytnutí výhody ze strany společnosti nebo třetí osoby.

Žádné rozhodnutí činěné jménem společnosti nesmí vzbuzovat podezření z domnělého nebo skutečného střetu zájmů. K takovýmto střetům může docházet zejména tehdy, když osobní zájmy (finanční, rodinné) vedoucího pracovníka či zaměstnance společnosti nebo třetí osoby jednající jménem či z pověření společnosti jsou potencionálně nebo skutečně dotčené záležitostí, jíž se daná osoba zabývá v rámci svých povinností ve společnosti. Každá osoba, u níž je pravděpodobné, že se v takové situaci ocitne, musí před učiněním jakýchkoli dalších kroků, či nejpozději jakmile zjistí riziko střetu zájmů, o této skutečnosti neprodleně písemně informovat svého nadřízeného a pracovníka Compliance a nepodnikat žádné další kroky, neobdrží-li k tomu výslovné svolení, případně jen za stanovených podmínek.

III.

Politická činnost

Společnost se zavazuje nepodílet se na žádné politické aktivitě a neposkytovat příspěvky politickým stranám ani volebním kandidátům. Žádný z vedoucích pracovníků, zaměstnanců ani třetích osob nesmí zapojit společnost do žádné takové aktivity ani žádným způsobem využívat prostředky společnosti k takové aktivitě či příspěvkům. K politickým aktivitám a příspěvkům v tomto smyslu patří zejména příslušnost k politické organizaci nebo straně a poskytnutí jakékoli výhody či daru (peněžního nebo věcného) takovému subjektu, případně i osobě účastnící se lokální nebo celostátní politické kampaně.

IV.

Poskytování/Přijímání darů a pozvání třetím osobám

Od vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců společnosti i třetích osob jednajících za společnost a jejím jménem se může očekávat, že obchodním partnerům nabídnou dar či pozvání jakožto zdvořilostní pozornost. Pokud tak učiní, musí při tom jednat pouze a výlučně v zájmu společnosti, v mezích svých pravomocí a povinností, ve prospěch osoby, jejíž totožnost je známa, a musí jednoznačně uvést, že původcem takového daru či pozvání je společnost.

Rovněž musí důkladně zvážit a zohlednit obchodní okolnosti odůvodňující poskytnutí daru či pozvání, jakož i funkci osoby, jíž jsou dar nebo pozvání určeny. Dary a pozvání musí být přiměřené povahy a hodnoty a musí být zveřejnitelné jak ze strany společnosti, tak i ze strany jejich příjemců. Dary ani pozvání nesmí vzbuzovat podezření, že byly poskytnuty za účelem ovlivnění rozhodnutí týkajícího se společnosti.

Vedoucí pracovníci a zaměstnanci, jakož i třetí osoby jednající jménem či v zastoupení společnosti mohou při dodržení níže uvedených vnitřních pravidel přijímat od obchodních partnerů dary či pozvání jako pozornost. Společnost ovšem přísně zakazuje:

- jakoukoli formu vyžadování darů nebo pozvání;

- jakékoli dary nebo pozvání předané utajovaným či podezřelým způsobem nebo neznámou či nesnadno identifikovatelnou osobou;

- jakékoli dary či pozvání v hotovosti nebo v peněžních ekvivalentech (např. dárkové poukazy či obchodovatelné předměty);

- jakékoli dary či pozvání v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy.

Dary a pozvání lze dále přijímat pouze, mají-li přiměřenou hodnotu a povahu vzhledem k okolnostem a osobě, která je poskytuje nebo přijímá; v každém případě musí být zveřejnitelné jak nabízející, tak přijímající stranou.

Dary a pozvání, jež jsou v rozporu s výše uvedenými pravidly, musí být odmítnuty nebo případně vráceny (pracovník Compliance zváží ve spolupráci s nadřízenými, jaká opatření bude nutno přijmout, není-li vrácení daru fakticky nebo důvodně možné).

V.

Oznamování protiprávního jednání

Všichni vedoucí pracovníci a zaměstnanci společnosti, jakož i externí či příležitostní spolupracovníci společnosti, kteří zjistí porušení výše uvedených pravidel nebo na ně budou mít důvodné podezření, o tom mohou společnost informovat jedním z následujících způsobů:

a) písemně, a to buď elektronickou poštou e-mailem na adresu: compliance@klenotyaurum.cz, anebo listinou na adresu sídla Společnosti k rukám příslušné osoby v zalepené obálce, na které musí být uvedeno „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING“; nebo

b) ústně, a to telefonicky na číslo +420 284 829 165 anebo prostřednictvím oznamovatelem vyžádané osobní schůzky s příslušnou osobou, která se uskuteční v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o ni oznamovatel požádal.

Společnost se zavazuje zachovávat mlčenlivost o ohlášených důvěrných informacích, zejména o identitě ohlašovatele a případě osoby, jíž se ohlášení týká, jakož i o ohlášených skutečnostech. S výhradou omezení stanovených případnými příslušnými předpisy nabízí ohlašovateli ohlašovací systém možnost zůstat v případě potřeby v anonymitě.

Společnost dále zakazuje jakékoliv sankcionování (zejména disciplinární a pracovní sankce) ohlašovatele, který jednal v dobré víře, bez ohledu na následné kroky, a to i tehdy, pokud se ohlášené skutečnosti prokážou jako nepřesné. V případech, kdy bude zjištěno, že ohlašovatel nese odpovědnost za ohlášené skutečnosti, se společnost zavazuje, že při řešení případu a rozhodování o následných případných opatřeních zohlední existenci hlášení a aktivní součinnost zaměstnance, který skutečnosti ohlásil.

Oznámení nelze učinit anonymně. Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Ohlašovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření ohlášení. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se ohlašovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3) písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Jakýkoliv pracovník, jakož i externí nebo příležitostní spolupracovník společnosti nebo zákazník, který zneužije ohlašovací systém hlášením učiněným nikoli v dobré víře (zlý úmysl, pomluva či zjevně nesprávná nebo opakovaná obvinění) se vystavuje možnosti disciplinárního postihu nebo dokonce stíhání v souladu s platnou legislativou.

K ohlašování nejsou určeny zákaznické žádosti v podobě reklamací zakoupených produktů, zasílání nabídek obchodních partnerů na zboží a služby nebo stížnosti, které nijak nesouvisí s porušováním právních předpisů. Pro tyto záležitosti prosím využijte naši zákaznickou linku: +420 266 311 875 nebo e-mail: info@klenotyaurum.cz